องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
            ตำบลดุสิตเป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอถ้ำพรรณรา องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตอยู่เลขที่ 55 ถนนทุ่งสง-เวียงสระ หมู่ที่ 10 ตำบลดุสิตมีขนาดพื้นที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 58,650 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษร์ธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำตาปี
 
สภาพภูมิประเทศ
            สภาพภูมิประเทศของตำบลดุสิต มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ในที่ลุ่มมีน้ำขังพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,7,9 ส่วนที่ราบลุ่มอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3,4,6,8,10,11 สภาพภูมิประเทศประกอบด้วย 4 ลักษณะได้แก่
                        - พื้นที่ภูเขา ประมาณ 10%ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,265 ไร่
                        - พื้นที่ดอน ประมาณ 70%ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36,855 ไร่
                        - ที่ลาดเชิงเขา ประมาณ 8% ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,212 ไร่
                        - พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ประมาณ 12%ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,318 ไร่
 
ประชากร (ข้อมูลประชากร ณ 30 เมษายน 2551 )
  • ประชากรรวมทั้งสิ้น 6,446 คน
  • ชาย 3221 คน
  • หญิง 3225 คน
  • ความหนาแน่น 77 คนต่อตารางกิโลเมตร
  • จำนวนครัวเรือน 2017 ครัวเรือน
  • ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ