องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สำนักงานปลัด

 

นายถาวรณ์  จิตสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นาสาวเพชรรัตน์  กามูณี
นางปิยะมาศ  แสงระวี
นายไพศาล ทองเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน

นายประยูร สิขิวัฒน์ นางสาวจุรีภรณ์  พรหมคุ้ม นางสาวศุภดี  ฤทธิกาญจน์ 
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ

นายรรอรรร  ชัยทอง นางสาววัลลียา  ชูลี นางสาวเปี่ยมศิริ หอมรัตน์
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 นายไพสิทธิ์  ไชยรัตน์ นายนัฎพล  นวลสร้อย นายไพรวัลย์ สวัสดี
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 

  นายถาวร  วิไล
 
 
ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป)