องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

ประวัติและความเป็นมา

 
             ตำบลดุสิตจัดตั้งขั้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2533 โดยแบ่งแยกหมู่ที่ 6,7,8,9 ในเขตการ ปกครองของตำบลถ้ำพรรณรา รวม 9 หมู่บ้าน จัดตั้งใหม่ เรียกว่า ตำบลดุสิต และได้เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่จำนวน 52,650ไร่ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะสภาตำบลดุสิตเป็น องค์การบริหาร ส่วนตำบลดุสิตโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก