องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

หัวหน้าส่วนราชการ

นายถาวรณ์  จิตสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจอมสุรางค์ สัณฐมิตร
นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว
นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสาวพรทิพย์  ศฤงคาร     
นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม