องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

หัวหน้าส่วนราชการ

 

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0–7546-6090 ต่อ  12

นางสาวจอมสุรางค์ สัณฐมิตร
นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว
นายประสพ  ทรัพย์จิตต์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0–7546-6090 ต่อ  14 โทร 0–7546-6090 ต่อ  16 โทร 0–7546-6090 ต่อ  17

   

 นางสาวพรทิพย์  ศฤงคาร  

  นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

โทร 0–7546-6090 ต่อ  15