องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สมาชิกสภา อบต.


นายศรศักดิ์  ติกขะนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุพจน์  ชารัตน์
นางสาวจุฑารัตน์  นุภักดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายไวพจน์  แก้วแกมจันทร์
นายพลนิพัทธ์  เสนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


นายอนุรักษ์  นนทฤทธิ์
นายจรูญ  จันทร์พิบูลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายศรายุทธ์  ชัยเพชร
นายสุพจน์  ชารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

นายศรศักดิ์  ติกขะนา
นายภูสิทธิ์  ฉุริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8


นายปรีชา  อินทรสุวรรณ
นายสุชาติ  แสงมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

นางสาวจุฑารัตน์  นุภักดิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11