องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.ค. 2565 ]1
2 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]1
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ก.ค. 2565 ]0
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ก.ค. 2565 ]0
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ก.ค. 2565 ]0
6 การขอใช้น้ำประปา [ 1 ก.ค. 2565 ]0
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ค. 2565 ]0
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ค. 2565 ]0
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ก.ค. 2565 ]0
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ก.ค. 2565 ]0
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ก.ค. 2565 ]0
12 การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 1 ก.ค. 2565 ]0
13 การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.ค. 2565 ]0
14 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ก.ค. 2565 ]0
15 การช่วยเหลือประชาชน (กรณีประสบสาธารณภัย) [ 1 ก.ค. 2565 ]0
16 การขอข้อมูลข่าวสาร [ 1 ก.ค. 2565 ]0
17 การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]0
18 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 ก.ค. 2565 ]0
19 การขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน [ 1 ก.ค. 2565 ]1
20 การแจ้งประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 1 ก.ค. 2565 ]0