องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]34
2 รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]35
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]39
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]119
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 23 ม.ค. 2563 ]105
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 23 ม.ค. 2563 ]106
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 23 ม.ค. 2563 ]109
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ม.ค. 2563 ]107
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 23 ม.ค. 2563 ]110
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ม.ค. 2563 ]110
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 ม.ค. 2563 ]109
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 พ.ค. 2562 ]108
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 22 พ.ค. 2562 ]111
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 พ.ค. 2562 ]111
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 พ.ค. 2562 ]114
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 พ.ค. 2562 ]110
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 พ.ค. 2562 ]107
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 22 พ.ค. 2562 ]107
19 ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 พ.ค. 2562 ]106
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]110