องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 27 เม.ย. 2566 ]41
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]39
3 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 20 ม.ค. 2566 ]39
4 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 12 ม.ค. 2566 ]36
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]130
6 รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]135
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]124
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]205
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 23 ม.ค. 2563 ]184
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 23 ม.ค. 2563 ]192
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 23 ม.ค. 2563 ]237
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ม.ค. 2563 ]195
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 23 ม.ค. 2563 ]200
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ม.ค. 2563 ]238
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 ม.ค. 2563 ]193
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 พ.ค. 2562 ]201
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 22 พ.ค. 2562 ]201
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 พ.ค. 2562 ]198
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 พ.ค. 2562 ]242
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 พ.ค. 2562 ]196
 
หน้า 1|2