องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

กองคลัง

นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฐปนรรฆ์  ขวัญเมือง -ว่าง-
นางนาฏยา  ผลสด
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
 นางสาวพรรณวิไล  เชาวนะ นายธนาวุฒิ  พรหมรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพรจิต ชนะพล นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์ประดิษฐ์ นายเกรียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)