องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

คำขวัญประจำตำบลดุสิต
“ ประตูสู่เมืองนคร พักผ่อนเกาะลอยน้ำผุด
สวยสุดถ้ำกัลยาณมิตร แหล่งผลิตยางคุณภาพ
แห่จาดเป็นประเพณี สดุดีพ่อหลวงเลื่อน ”
 
วิสัยทัศน์
"ดุสิตตำบลสะอาด  สาธารณูปโภคครบครัน  สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตดี
 ประเพณีเด่น  เน้นธรรมาภิบาล  ภายในปี  64"
 
 ค่านิยม
 ยิ้มแย้มแจ่มใส    เต็มใจช่วยเหลือ
ไม่เบื่อคำถาม      ฟังความครบถ้วน
รีบด่วนบริการ      ใส่ใจธรรมาภิบาล
 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต 8 ประการ คือ
            1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            2. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทการ
            3. พัฒนาเศรษฐกิจ
            4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            5. ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข
            6. พัฒนาแหล่งน้ำ
            7. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
            8. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต 9 ประการ คือ
            1. การคมนาคมเพียงพอได้มาตรฐาน
            2. มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดปี
            3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
            4. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
            5. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร
            6. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
            7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            8. ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
            9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม