องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 

 

 


  เข้าร่วมขบวนแห่จาดในงานประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ และนม...
   

ร่วมสืบสานประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ  และนมัสการพระพุทธไสยาสน์

วันที่  18  กัน...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
   

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต...

  กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ประจำปีง...
   

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  "สานผลิ...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ ส...
   

วันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551 
มาเรียนรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.ดุสิต
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง