องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวพรทิพย์ ศฤงคาร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรทิพย์ ศฤงคาร นางอุบลรัตน์ ศรีวัฒน์
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนุสรา นุภักดิ์
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู คศ.1)
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


 นางสาวสารีย์  นามะหึงษ์
 นางสาวเกษรา  เมืองไทย
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 นางสาวจิตรา  แก้วพิพัฒน์  
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป