องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สมาชิกสภา อบต.

นายศักดา วิเศษโชค
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเฉลิม บูรพา
นายถาวรณ์  จิตสุข
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไวพจน์ แก้วแกมจันทร์
นายธีรพล ฤกษ์สม
นายทวีศิลป์ ไกรนรา
นายปฏิญญา ชูมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นางสุรัตนวดี ทักกระจ่าง
นายสิทธิพร ชุมมี
นายศักดา วิเศษโชค
นายสันติ รัฐนิยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายเฉลิม บูรพา
นายอุเทน หอมแก้ว
นายจงจิตร เกลี้ยงกลม
นายภิญโญ ชูชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายจรัญ ยะโส
นายศรศักดิ์ ติกขนา
นายปราโมทย์ พลพิชัย
นายภูสิทธิ์ ฉุริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 นายธีรวัช สุขใส
นายปรีชา อินทรสุวรรณ
นายสุเชษฐ โสดา
นายสุชาติ แสงมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นายเจนวิทย์ สังขเลขา
นายอรุณ ทองอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11