องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

กองคลัง

นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว
 ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฐปนรรฆ์  ขวัญเมือง
นางสาวรัสรินทร์  สนิท
นางนาฏยา  ผลสด
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
 นางสาวพรรณวิไล  เชาวนะ นายธนาวุฒิ  พรหมรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพรจิต ชนะพล นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์ประดิษฐ์ นายเกรียงศักดิ์ ดัชถุยาวัตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)