องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สำนักงานปลัด

 

นายถาวรณ์  จิตสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นาสาวเพชรรัตน์  กามูณี
นางปิยะมาศ  แสงระวี
นายไพศาล ทองเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน

นายประยูร สิขิวัฒน์ นางสาวจุรีภรณ์  พรหมคุ้ม นางสาวศุภดี  ฤทธิกาญจน์ 
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง- -ว่าง- นางสาวอุมาภรณ์ บุญยัง
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 นายไพสิทธิ์  ไชยรัตน์ -ว่าง- นายไพรวัลย์ สวัสดี
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)
 

 

 
นายศิริพงษ์ ศรีมณี
 
 
ยาม