วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 85-010 สายบ้านโคกเทวี - บ้านโคกเคียน หมู่ที่ 8 บ้านควนจำปา ตำบลดุสิต กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2618 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อน้ำมันเบนซิน ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน กองคลัง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างบอร์ดติดตั้งประชามสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
เช่าเก้าอี้และเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อของขวัญของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง