วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-001 สายโคกเคียน - เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ.85-007 สายแยกบ้านนายหนังสุพจน์-เขตสุาษฎร์ธานี หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน ตำบลดุสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระหนองนางไหล หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง ตำบลดุสิต ปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน 70,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมป้องบำบัดและระงับโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการควบคุมป้องบำบัดและระงับโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและอดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนที่มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและอดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมบอร์ดติดตั้งประจำศูนย์ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง