วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4151 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน ขธน 961 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4151 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่แสดงบนเวที และผู้ร่วมเล่นเกมส์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที พร้อมเครื่องเสียงกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่จอดรถและทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ใสอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง