วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2618 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด วัดถ้ำกัลยาณมิตร หินน้ำออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด วัดถ้ำกัลยาณมิตร หินน้ำออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเป่าโคลนและตกแต่งสถานที่เกาะลอยน้ำผุด ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด วัดถ้ำกัลยาณมิตร หินน้ำออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีียน กง 4151 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง