วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างสำรวจสุนัขและแมวในเขตตำบลดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งต้นไม้บริเวณที่ทำการ อบต.ดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการความร่วมมือ อบต.ดุสิต กับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับนมในช่วงปิดภาคเรียนกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง