วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์นคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อจัดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
เช่าเต็นท์และเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการด่านตรวจ/ด่านสกัดคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำหรับคนเดินทางเข้าเขตตำบลดุสิตองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และฉีดหญ้ารอบๆบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง