วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มขนาด 220 มล. (โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยสูตร 8-24-24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง