วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขธน 961 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างทำพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ ทะเบียน คบร 849 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาศ กระสัน - บ้านายกรด ช่วยวัง หมู่ที่ 10
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สาย ทล.41 - แยกพรุวง หมู่ที่ 9
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนจำปา-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.ร.สวนพิกุล- ในทอน หมู่ที่ 6
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพิษ -แยกบ้านนายพรี้ หมู่ที่ 5,7