วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างประดับตกแต่งเวทีให้สวยงาม ตามโครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
เช่าเต็นท์และเวที ตามโครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับชุดการแสดง โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2618 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด วัดถ้ำกัลยาณมิตร หินน้ำออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง