วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์ และหนังสือคู่มือต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
เช่าเต็นท์โดม โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลดุสิต (วันรับสมัครเลือกตั้งฯ 11-15 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphait Concrete) ปูบน Prime Coat รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-025 สาย ทล.41 - ยางใช้ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับชุมชนภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านคลองกา หมู่ที่ 7 บ้านคลองกา ตำบลดุสิต องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 483 61 0018 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง