วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4151 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง