วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41 - แยกโรงเรียนทุ่งโพธิ์งาม หมู่ที่ 10,4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2565
จ้างงานขุดทางระบายน้ำ ถนนสายเกาะขวัญ - ยางใช้ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคันทาง ถนนสาย ทล.41-บ้านจันเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคันทาง ถนนสายบ้านเกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ 2 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟื้นฟูประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างงานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร , งานขุดทางระบายน้ำถนนสาย ทล.41-บ้านไร่เหนือ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมากลองยาว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟื้นฟูประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 (แห่เทียนพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตกแต่งเทียนพรรษา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟื้นฟูประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 (แห่เทียนพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องสังฆทาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟื้นฟูประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 (แห่เทียนพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,9,11 ตำบลดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง