วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-006 สาย แยก ทล.41 - บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ ตำบลดุสิต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,019.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,095 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
29  พ.ค. 2567
จ้างตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรานิชี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมกับ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2618 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-006 สาย แยก ทล.41 - บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ ตำบลดุสิต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,019.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,095 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1