องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565


วันที่  27  มิถุนายน  2565  เวลา  10.00  น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่  3  ประจำปี  2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2565  และพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการใช้พื้นที่เขต  สปก.  เพื่อกิจการสานีบริการน้ำมันชุมชน   ทั้งนี้  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้ติดตามการดำเนินงานร่วมนำเสนอถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดุสิตในด้านต่าง ๆ  เพื่อคณะผู้บริหารฯ  ได้นำไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

2022-06-29
2022-06-27
2022-06-03
2022-05-11
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-31