องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่  11  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00  น.   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2565  เพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน/ประปาชนบท  พ.ศ.2549  ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน/ประปาชนบท  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2565   ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

2022-06-29
2022-06-27
2022-06-03
2022-05-11
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-31