องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เยียมเยียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลดุสิต


วันที่  26 - 27  เมษายน  2565  นายทักษิณ  กามูณี  นายก อบต.ดุสิต  พร้อมคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภา อบต.ดุสิต  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด  และงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  อบต.ดุสิต  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสอบถามถึงปัญหาสุขภาพและความเป็นอยู่  พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค/สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ  ให้กับ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลดุสิต  จำนวน  10  ราย  ดังนี้

1. นายสุวิทย์  เทพี  110  ม.1  ต.ดุสิต

2. นายศักดิ์นิรินทร์  พราหมน้อย  13  ม.2  ต.ดุสิต

3. นางเกสร  แสงระวี  56/2  ม.3  ต.ดุสิต

4.  นายจรุญ  โชครักษ์  51  ม.4  ต.ดุสิต

5.  นายประยงค์  ศรีน้อย  50  ม.5  ต.ดุสิต

6. นายสว่าง  พรหมฤทธิ์  219  ม.6  ต.ดุสิต

8. นายสมพร  เทพทอง  127/1  ม.8  ต.ดุสิต

9. นายสมโชค  พรหมทอง  91/1  ม.9  ต.ดุสิต

10.  นายนิวาสน์  อาวุธเพชร  113  ม.10  ต.ดุสิต

11. นางดวน  สกุลกุล  55  ม.11  ต.ดุสิต

ทั้งนี้  อบต.ดุสิต  จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือดูแลด้านต่าง ๆ  และหาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

2022-06-29
2022-06-27
2022-06-03
2022-05-11
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-11
2022-04-04
2022-03-31