องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
เอกสาร แบบฟอร์ม สปสช.
แบบฟอร์มในการติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
 

น้ำผุด  เกาะลอย

น้ำผุด เกาะลอยเป็นป่าชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  พระบรมราชินีนาถ  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่     บ้านคลองเล  หมู่ที่  3  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่ประมาณ  180  ไร่      มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำผุดขึ้นเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีเกาะเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง  มีน้ำสวยใสเป็นสีเขียวอมฟ้า  รอบ ๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจมากมาย  สามารถเล่นน้ำ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งในหน้าร้อนของทุกปี  จะมีประชาชนทั้งในตำบลและตำบลใกล้เคียงเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก