องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการพื้นที่กักกันโรค (Local Quarantine)


วันที่  15  กรกฎาคม  2564  เวลา  14.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุม  ร่วมกับ  ปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา  รพ.สต.บ้านพรรณราชลเขต  รพ.สต.บ้านเกาะขวัญ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  อปพร.ตำบลดุสิต  ผู้นำชุมชน  และอสม.่ในพื้นที่ตำบลดุสิต    โดย  นายษฐา  ขาวขำ  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  เป็นประธานในที่ประชุม  และนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  (ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลดุสิต)  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด  อบต.ดุสิต  นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  หัวหน้าสำนักงานปลัด  และงานบริการสาธารณสุข  อบต.ดุสิต  ได้แจ้งทิศทางการดำเนินการพื้นที่กักกันโรค (Local  Quarantine)  เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน  และควบคุมโรคจากผู้เดินทางจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม)  ได้แก่  กทม.  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  และสงขลา  ในพื้นที่ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่  รวมถึงกำหนดสถานที่  การแบ่งมอบหน้าที่  เพื่อเตรียมความพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว  ทั้งนี้นายษฐา  ขาวขำ  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  ได้ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรค  (Local  Quarantine) และหวังว่าทุกภาคส่วนจะสานพลังบูรณการช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  เน้นย้ำการถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  เป็นแกนหลักโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เป็นสำคัญ

2021-07-19
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-02
2021-06-18
2021-06-16
2021-05-28
2021-05-20
2021-05-07
2021-05-06