องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถฟางอัดฟ่อนที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้(นครศรีธรรมราช)


วันที่  15  ธันวาคม  2563  เวลา  13.00  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเศกสรรค์  สวนกูล  ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้รับหมายจาก  นายปรีชา  ชนะกิจกำจร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถฟางอัดฟ่อนที่บริจาค  โดย  ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย  จำกัด  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  สมาชิกเครือข่ายองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  ผู้ประกอบการรถขนส่งฟางและผู้มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันบริจาค  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้(จังหวัดนครศรีธรรมราช)  โดยมี  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  กล่าวต้อนรับ  และมีคณะผู้บริหารฯ  อบต.ดุสิต  สมาชิกสภาอบต.ดุสิต  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด อบต. นายปนิก  บุญมาเลิศ  ปลัดอำเภอถ้ำพรรณรา  นายสิรวิชญ์  จีนย้าย  ปลัดอำเภอถ้ำพรรณรา  นายโชคดี  ราชรักษ์  ท้องถิ่นอำเภอถ้ำพรรณรา  ปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา  ปศุสัตว์อำเภอต่าง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  นายคำพร แสงระวี  กำนันตำบลดุสิต  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณราและพื้นที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ  ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายเศกสรรค์  สวนกูล  ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานในพิธีฯ  ได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจของชุมชนโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมป์)  สมาชิกเครือข่ายองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  ผู้ประกอบการรถขนส่งฟางและผู้มีจิตศรัทธา  ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้  ทำให้ประชาชนจำนวนมากประสบกับปัญหาความเดือดร้อน  รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ  แพะ  และแกะ  ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง  ทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  รวมถึงอาหารที่ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์  จึงร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคฟางอัดฟ่อนรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  (จังหวัดนครศรีธรรมราช)  ในครั้งนี้  และยังได้กล่าวขอบคุณ อบต.ดุสิต  โดยนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก อบต.ดุสิต  ที่ได้เอื้อเฟื้อจัดสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีฯ ดังกล่าว

โดยฟางอัดเป็นฟ่อนที่ได้รับมอบในวันนี้มีทั้งหมด  จำนวน  6,000  ฟ่อน  ขนส่งด้วยรถบรรทุก จำนวน  16  คัน  จะเคลื่อนขบวนไปยังพื้นที่จุดหมายและส่งมอบให้กับ สนง.ปศุสัตว์ อำเภอต่าง ๆ  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และน้ำดื่ม  จำนวน  2,400 ขวด  บริจาคโดย  นายธันวา ฉิมโหมด  by  ช่างกลชุมพร  และCr.เบสอะไหล่ซึ่งชุมพร  ได้ส่งมอบให้กับ  อบต.ดุสิต  เพื่อจะดำเนินการจัดสรรช่วยเหลือแก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)  ต่อไป

2021-01-08
2020-12-29
2020-12-23
2020-12-15
2020-12-14
2020-12-09
2020-12-08
2020-12-05
2020-12-02
2020-11-27