องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก จนท.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช


วันที่  23  ธันวาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก อบต.ดุสิต  พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ  ผู้ใหญ่บ้าน  อพม.ระดับตำบล  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  และงานบริการสาธารณสุข  อบต.ดุสิต  ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก  ให้กับ  จนท.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อมอบเงินช่วยเหลือและเงินสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้มีรายได้น้อย  และผู้ไร้ที่พึ่ง  ในพื้นที่ตำบลดุสิต  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากที่ประชุมฯ  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2563  จำนวน  9  ราย  ทั้งนี้  อบต.ดุสิต  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต   ยังได้มอบสิ่งอุปโภค/บริโภค  พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ผู้มีรายได้น้อย  และผู้ไร้ที่พึ่งดังกล่าวด้วย





2021-01-08
2020-12-29
2020-12-23
2020-12-15
2020-12-14
2020-12-09
2020-12-08
2020-12-05
2020-12-02
2020-11-27