องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563


วันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตจัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ฉบับที่เห็นชอบตามคำแปรญัตติให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายแล้ว  โดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ต่อไป

2020-10-31
2020-10-23
2020-10-13
2020-10-12
2020-09-18
2020-09-09
2020-09-03
2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20