องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563


วันที่  13  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2563  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โดยที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 และดำเนินการในขั้นตอนแปรญัตติ  และขั้นการลงมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งต่อไป

2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-13
2020-08-12
2020-08-11
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-24