องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563


วันที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

เพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อวัตถุประสงค์ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดิน  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  พิจารณาการรับโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์และพิจารณาการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาในพื้นที่  หมู่ที่  3  และหมู่ที่  10  ตำบลดุสิต

2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-13
2020-08-12
2020-08-11
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-24