องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีเปิดใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก หมู่ที่ 5 - เขตสุราษฎร์ธานี (บ้านเขาปูน) หมู่ที่ 5,7 บ้านวังรี, บ้านคลองกา ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช


พิธีเปิดใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นจิก  หมู่ที่  5 - เขตสุราษฎร์ธานี  (บ้านเขาปูน)  หมู่ที่  5,7  บ้านวังรี,  บ้านคลองกา  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  3  กรกฎาคม  2563  เวลา  10.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดพิธีเปิดใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นจิก  หมู่ที่  5 - เขตสุราษฎร์ธานี  (บ้านเขาปูน)  หมู่ที่  5,7  บ้านวังรี,  บ้านคลองกา  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการของรัฐ  และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคในชุมชนอย่างแท้จริง  สำหรับโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้รับอุดหนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้าง  เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2563  โดยก่อสร้างกว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  3,450  เมตร  วงเงินตามสัญญา  9,860,000  บาท  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อบำบัดความเดือดร้อน  ให้กับ  พี่น้องประชาชน  ในพื้นที่  ม.5, ม.7  ตำบลดุสิต  และผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการเดินทางและการขนส่งสินค้า/พืชผลทางการเกษตรที่มีความสะดวก  เกิดความปลอดภัย  ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง   ซึ่งในพิธีฯ  ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้รับเกียรติจาก  นาย  ช  โชคชัย  คำแหง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ  โดยนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีฯ  และได้รับเกียรติจาก  ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้น  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.ดุสิต  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมพิธีฯ  และร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดงานในครั้งนี้

2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-13
2020-08-12
2020-08-11
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-24