องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตำบลดุสิต ประจำปี 2563


วันที่  3  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตร่วมกับชุมชน  จัดกิจกรรม/โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตำบลดุสิต  ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  12  (นครศรีธรรมราช)  โดย  นาย ช  โชคชัย  คำแหง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ  และนายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว

ซึ่งกิจกรรม/โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า  เกิดจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  และช่วยกันดูแลบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน  โดยมี  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  12  (นครศรีธรรมราช)  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชน  คณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในครั้งนี้

2020-08-28
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-13
2020-08-12
2020-08-11
2020-08-07
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-24