องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ดุสิต ประจำเดือน มิถุนายน 2563


"ประชุมผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  อบต.ดุสิต  ประจำเดือน  มิถุนายน  2563"

วันที่  5  มิถุนายน  2563  เวลา  09.30  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  อบต.ดุสิต  ประจำเดือน  มิถุนายน  2563

ในที่ประชุมฯ  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  และนายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด อบต.  ได้ติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ  ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  เช่น  การบริหารระบบประปาในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  การดำเนินการโครงการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID -19)  การดำเนินการโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสาธาณภัยต่าง ๆ การบริหารจัดการกองทุนคัดแยกขยะตำบลดุสิต  การบริหารจัดการกองทุน  สปสช.  โครงการถนนสวย  รวมถึงติดตามสถานะการคลัง  การจัดเก็บรายได้  การบริหารงานพัสดุ  และการปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ในแต่ละส่วนราชการ

พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมอาชีพฯ  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  โครงการติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเผยแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ในช่วงเปิดเทอมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุวง  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ตลอดจนเน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่าง ๆ  ให้ทุกส่วนราชการทำงานเชิงรุก  โดยบูรณาการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดุสิตเป็นสำคัญ

2020-07-09
2020-07-08
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-22
2020-06-19
2020-06-05