องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมวางแนวทางขับเคลื่อนแบบบูรณาการในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลดุสิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


"วางแนวทางขับเคลื่อนแบบบูรณาการในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลดุสิต  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

วันที่  22  มิถุนายน  2563  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พร้อมด้วยนายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  หน.สนง.ปลัด  และนายไพศาล  ทองเจริญ  นักพัฒนาชุมชน  ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ  กับ  ผศ.สมคิด  ชัยเพชร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ดร.สุดนัย  เครือหลี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  และอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  เกี่ยวกับการวางแนวทางขับเคลื่อนแบบบูรณาการในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลดุสิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เช่น  ส่งเสริมการผลิตเครื่องแกงครบวงจร  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  และกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ)  และการดำเนินโครงการจัดงานของดีตำบลดุสิต  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

 

2020-07-09
2020-07-08
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-22
2020-06-19
2020-06-05