องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ตรวจรังานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.85-011 สายแยก ทล.41 - ทุ่งหนองควาย ทล.41 - บ้านนายประยูร ชูขันธ์ ม.10,4 บ้านห้วยทรายขาว บ้านทุ่งโพธิ์งาม


"ลงพื้นที่ออกตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นศ.ถ.85-011  สายแยก  ทล.41 - ทุ่งหนองควาย  ทล.41  -  บ้านนายประยูร  ชูขันธ์  ม.10, 4  บ้านห้วยทรายขาว  บ้านทุ่งโพธิ์งาม  ต.ดุสิต  อ.ถ้ำพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่  ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นศ.ถ.85-011  สายแยก  ทล.41 - ทุ่งหนองควาย  ทล.41 - บ้านนายประยูร  ชูขันธ์  ม.10,4  บ้านห้วยทรายขาว  บ้านทุ่งโพธิ์งาม  ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2563  โดยก่อสร้าง  กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  1,925  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.50  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,700  ตารางเมตร  วงเงินตามสัญญา  2,650,000  บาท นั้น

วันที่  22  พฤษภาคม  2563  กรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง  นำโดย  ประธานกรรมการฯ  นายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด อบต.  พร้อมด้วยกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว และนำผลการตรวจงานจ้างเสนอผู้บริหารฯ  เพื่อพิจารณา  และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2020-07-09
2020-07-08
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-22
2020-06-19
2020-06-05