องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562


วันที่  14  มิถุนายน  2562  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ    สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2562  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  (หมวดค่าครุภัณฑ์)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  พิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำตาปีพิจารณาเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์จากการบริจาค  จำนวน  4  รายการ  และนำเสนอพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลดุสิตในด้านต่าง ๆ

2020-05-22
2020-05-20
2020-05-15
2020-05-12
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-15
2020-04-13