องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2


วันที่  25  สิงหาคม  2560  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2560  ครั้งที่  2   เพื่อพิจารณา  "ร่าง"  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ในวาระที่สอง  และวาระที่สาม  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป